Deelnemersvoorwaarden Toegankelijke Recreatie

 1. Definities

In deze Deelnemersvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Toegankelijke Recreatie: Toegankelijke Recreatie is een handelsnaam van Joint Projects, een bureau voor organisatieadvies en consultancy geregistreerd bij de KvK onder nummer 08170491, gevestigd aan de Celebeslaan 8 te Apeldoorn.

Deelnemer: de wederpartij, de natuurlijke- of rechtspersoon die zich aan Toegankelijke Recreatie verbindt en Diensten afneemt.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Deelnemer en Toegankelijke Recreatie voor het afnemen van Diensten.

Diensten: de door Toegankelijke Recreatie in het kader van de Overeenkomst aangeboden te leveren c.q. geleverde diensten, waaronder: abonnementen, toegang tot fora, toegang tot kennisbank en handelingen of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met het deelnemerschap aan Toegankelijke Recreatie.

 1. Toepasselijkheid

2.1   Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Toegankelijke Recreatie inclusief abonnementen. Afwijkingen van deze Voorwaarden en mondelinge toezeggingen van Toegankelijke Recreatie zijn geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2   De toepasselijkheid van de door Deelnemer gehanteerde Voorwaarden wordt hierbij van de hand gewezen.

2.3   Indien de tekst van deze Voorwaarden op enige wijze strijdig is met de tekst van een tussen Deelnemer en Toegankelijke Recreatie gesloten Overeenkomst, dan prevaleert de Overeenkomst.

  1. Deelnemer worden

3.1   De Overeenkomst om deelnemer te worden komt tot stand door het afnemen van een abonnement, aanvaarding van de Voorwaarden en/of betaling van de factuur voor het abonnement of het afnemen van de Diensten op andere wijze.

3.2   Voor de Overeenkomst wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.

3.3   Toegankelijke Recreatie kan aanvullende Voorwaarden stellen voor deelname, waaronder spelregels of gedragsregels voor de community, het gebruik van de logo’s van de community etc. Deze aanvullende spelregels en Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst

3.4   De door Toegankelijke Recreatie uit te voeren Overeenkomsten bevatten enkel inspanningsverplichtingen. Leveringstermijnen bevatten geen fatale termijnen.

 1. Abonnement

4.1   Een abonnement wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan jaarlijks worden opgezegd tegen het einde van een abonnementsperiode met in acht neming van een opzegtermijn van 3 maanden.

4.2   Bij beëindiging van het abonnement vervallen alle rechten die een Deelnemer van Toegankelijke Recreatie heeft.

 1. Betalingsvoorwaarden

5.1   Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.

5.2   Betalingstermijn vindt jaarlijks bij vooruitbetaling plaats.

5.3   Toegankelijke Recreatie is gerechtigd haar tarieven en abonnementsgelden jaarlijks aan te passen.

5.4   Deelnemer heeft geen recht op verrekening.

5.5   Indien de Deelnemer de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is Deelnemer van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Deelnemer over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Als betalingsdatum geldt de datum waarop het bedrag bij Toegankelijke Recreatie op de rekening is bijgeschreven.

5.7   Toegankelijke Recreatie is gerechtigd haar vorderingen op Deelnemer te verrekenen met eventuele vorderingen van de Deelnemer op haar.

5.8   Toegankelijke Recreatie is gerechtigd verdere uitvoering van de Diensten op te schorten of te staken indien Deelnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Toegankelijke Recreatie. De gevolgen van opschorting of staking komen volledig voor rekening en risico van Deelnemer.

 1. Geheimhouding

6.1   Toegankelijke Recreatie neemt bij het uitvoeren van de Diensten voor Deelnemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en geeft zich rekenschap van de belangen van Deelnemer. 6.2Geen der partijen zal op enige wijze, direct noch indirect, schriftelijk of anderszins vertrouwelijke informatie aan derden bekend maken, tenzij voorafgaand de schriftelijke toestemming van andere partij is verkregen, deze gegevens van algemene bekendheid zijn, openbaarmaking daarvan wettelijk, op grond van een gerechtelijke uitspraak of op grond van een relevante toezichthouder is vereist.

 1. Persoonsgegevens

7.1   Toegankelijke Recreatie verwerkt alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving. Verwerking van persoonsgegevens door Toegankelijke Recreatie in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en haar dienstverlening vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

7.2   Toegankelijke Recreatie handelt conform de regelgeving en zal de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen.

7.3   Toegankelijke Recreatie heeft het recht om voor de verwerking van persoonsgegevens derden in te schakelen, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke verplichtingen die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens.

 1. Beëindiging Deelneming

8.1   Toegankelijke Recreatie kan de Overeenkomst met een Deelnemer beëindigen indien Deelnemer zich, ondanks aanwijzingen van Toegankelijke Recreatie, niet houdt aan de gestelde Voorwaarden.

8.2   Opzegging dient schriftelijk aan de andere partij te worden medegedeeld.

8.3   Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

8.4   Toegankelijke Recreatie is gerechtigd deze Dienst te beëindigen op basis van voor haar moverende redenen.

 1. Aansprakelijkheid

9.1   Toegankelijke Recreatie spant zich in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren en neemt daarbij de van haar te verwachten zorgvuldigheid in acht.

9.2   Toegankelijke Recreaties is niet aansprakelijk voor de activiteiten van Deelnemer en de wijze van gebruik en toepassing van de Overeenkomst door Deelnemer

9.3   Indien en voor zover Toegankelijke Recreatie voor schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Toegankelijke Recreatie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie, schade door bedrijfstagnatie of door vorderingen van derden op Deelnemer.

9.4   Indien Toegankelijke Recreatie aansprakelijk is jegens Deelnemer, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding voor de Overeenkomst ter zake waarvan aansprakelijkheid is ontstaan voor het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag beperkt tot de overeengekomen vergoeding berekend over de duur van de Overeenkomst met een maximum van 1 jaar, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid.

9.5   Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade door hem, zijn personeel of door hem gebruikte zaken veroorzaakt aan personeel of eigendommen van Toegankelijke Recreatie.

9.6   Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Bovendien is Toegankelijke Recreatie dan gerechtigd van Deelnemer schadevergoeding en kosten te vorderen veroorzaakt door de wanprestatie van Deelnemer en de ontbinding van de Overeenkomst daaronder begrepen de door Toegankelijke Recreatie gederfde winst.

 1. Overmacht

10.1   Toegankelijke Recreatie is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. In die situatie heeft zij het recht haar verplichtingen op te schorten voor zolang de overmacht duurt of de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Deelnemer, zonder te zijn gehouden tot schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden op basis van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2   Onder overmacht wordt aan de zijde van Toegankelijke Recreatie in ieder geval begrepen: iedere omstandigheid buiten de wil en toedoen van Toegankelijke Recreatie waardoor nakomen redelijkerwijze niet van haar gevraagd kan worden, zoals ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen, uitval of onbereikbaarheid van infrastructurele voorzieningen dan wel anderszins gebeurtenissen waarbij Deelnemer de vrije beschikking over het vermogen verliest.

 1. Intellectuele eigendom

11.1   De Intellectuele eigendomsrechten– waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ten aanzien van door Toegankelijke Recreatie en de daarbij behorende diensten en/of producten en programmatuur komen uitsluitend toe aan Toegankelijke Recreatie of diens licentiegevers.

11.2   Voor de duur van het abonnement heeft Deelnemer het gebruiksrecht om beeldmateriaal, logo, naam en andere content zoals ter beschikking gesteld door Toegankelijke recreatie te gebruiken in lijn met de gebruiksvoorwaarden en spelregels van Toegankelijke Recreatie. Dit gebruiksrecht eindigt van rechtswegen bij beëindiging van het abonnement en is niet exclusief, niet overdraagbaar en zonder de mogelijkheid voor sub-licenties.

11.3   Door Toegankelijke Recreatie ontwikkelde diensten, producten of programmatuur en het in dat kader geleverde materiaal, mag niet zonder toestemming van Toegankelijke Recreatie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of gewijzigd.

11.4   Indien de Overeenkomst met Deelnemer eindigt, is Deelnemer verplicht de uitingen van Toegankelijke Recreatie en de verwijzingen daarnaar te verwijderen zowel fysiek als digitaal met ingang van datum beëindiging.

 1. Overig

12.1   Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling waarbij als zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

12.2   Toegankelijke Recreatie behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

12.3   Deelnemer is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens aan Toegankelijke Recreatie.

12.4   Toegankelijke Recreatie heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen

12.5   Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Apeldoorn.

Versie 11 juni 2021