Inleiding

Via Toegankelijke Recreatie vinden recreatieondernemers informatie op één centrale plek die hen ondersteunt om breed toegankelijk te worden voor mensen met een fysieke, cognitieve of zintuigelijke beperking. Dat voorkomt dat u steeds weer moet zoeken naar informatie. Het levert u dus meer tijd op om te ondernemen. Dat is wat veel ondernemers willen. En dat is wat de community Toegankelijke Recreatie, samen met haar financiers Bartiméus Fonds, HandicapNL, het Gehandicapte Kind en Joint Projects, u wil bieden.

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website toegankelijkerecreatie.nl die wordt uitgevoerd door Joint Projects. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

Via toegankelijkerecreatie.nl vindt u informatie van partijen uit het brede speelveld van toegankelijke recreatie die u nodig heeft om toegankelijk te ondernemen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Joint Projects zorgvuldigheid in acht neemt bij het beoordelen van informatie door deelnemers van de community, het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Joint Projects niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Joint Projects garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Joint Projects wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Joint Projects links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Joint Projects worden aanbevolen. Joint Projects aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Joint Projects niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Joint Projects en/of deelnemers van de community Toegankelijke Recreatie van toegankelijkerecreatie.nl. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joint Projects of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie waarin een hyperlink naar de betreffende content op toegankelijkerecreatie.nl is opgenomen, mag wel openbaar gemaakt worden dan wel worden verspreid zonder voorafgaande toestemming van Joint Projects en/of deelnemers van ToegankelijkeRecreatie.nl. Daarvoor dient dus wel de betreffende hyperlink te worden gebruikt naar de content op toegankelijkerecreatie.nl

Wijzigingen

Joint Projects behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens

community@jointprojects.nl

kwartiermaker: Karin Stiksma

mobiel: 06 19057019